Posts

Showing posts from 2018

Runa Vimochana Stotra | Run Vimochak Stotra | Runamochana stotra | Runamochak stotra

Runamochana stotra
ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಯತಿಪ್ರೋಕ್ತಂ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹಪುರಾಣಸ್ಥಂ ಋಣಮೋಚನಸ್ತೋತ್ರಂ.

ruNamOchana sTOtram  sri vAdirAjayati prOktam sri nrusimhapurANastam RuNamOchana stotram
ದೇವತಾಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಸಭಾಸ್ತಂಭಸಮುದ್ಭವಂ | ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಂ ಮಹಾವೀರಂ ನಮಾಮಿ ಋಣಮುಕ್ತಯೇ || ೧ ||

devatAkArya sidhyarTham sabhAstamBha samudhBhavam | sri nrusimham mahAvEram namAmi RuNamuktaye || 1 ||
ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಲಿಂಗಿತವಾಮಾಂಗಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ವರದಾಯಕಂ | ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಂ ಮಹಾವೀರಂ ನಮಾಮಿ ಋಣಮುಕ್ತಯೇ || ೨ ||

lakshmyAlingita vAmAngam BhaktAnAm varadAyakam | sri nrusimham mahAvEram namAmi RuNamuktaye || 2||
ಆಂತ್ರಮಾಲಾಧರಂ ಶಂಖಚಕ್ರಾಬ್ಜಾಯುಧಧಾರಿನಂ | ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಂ ಮಹಾವೀರಂ ನಮಾಮಿ ಋಣಮುಕ್ತಯೇ || ೩ ||

AntramAlADharam ShanKhachakrAb jAyuDhaDhArinam | sri nrusimham mahAvEram namAmi RuNamuktaye ||3||
ಸ್ಮರಣಾತ್‌ ಸರ್ವಪಾಪಘ್ನಂ ಕದ್ರೂಜವಿಷನಾಶನಂ | ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಂ ಮಹಾವೀರಂ ನಮಾಮಿ ಋಣಮುಕ್ತಯೇ || ೪ ||

smaraNAt sarvapApaGhnam kadrUjaviShanAshanam | sri nrusimham mahAvEram namAmi RuNamuktaye || 4||
ಸಿಂಹನಾದೇನ ಮಹತಾದಿಗ್ದಂತಿಭಯನಾಶನಂ | ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಂ ಮಹಾವೀರಂ ನಮಾಮಿ ಋಣಮುಕ್ತಯೇ || ೫ ||

simhanAdEna mahatAdigdantiBhayanA…

Avatars in the Mahabharata

Image
Different avatar in Mahabharata
Different avatars in Mahabharata are as follows:Krishna: Bhagavan Sri NarayanaVedavyasa: Bhagavan Sri NarayanaParashurama: Bhagavan Sri Narayana
Yudhisthira: Lord YamadevaBhima: Lord Vayudeva. He is same as Sri Hanuman.Arjuna: Lord Indradeva. He is same as Sri Vali (read as Vaali) in Sri Ramayana.Nakula: Lord Ashwini Deva (Twin brothers)Sahadeva: Lord Ashwin Deva (Twin brothers)
Draupati: Goddess Bharati Devi, Goddess Parvati Devi, Goddess Sachi Devi, Goddess Shyamala Devi and Goddess Usha Devi (Draupati Devi is not one single personality, but combination of above said five personalities)Karna: Lord Surya Deva. He is same as Sri Sugriva in Sri Ramayana.
Bhisma: The 8th VasuDronacharya: BrihaspatiKripacharya: Vidura: Lord Yamadeva (Both Vidura and Yudhisthira are same with two different bodies)Balarama: Lord Shesha (The bed of Bhagavan Sri Narayana)Subhadra: Yogamaya Devi
Rukmini Devi: Goddess Sri Mahalakshmi DeviSatyabhama Devi: Goddess Sri Mahalakshmi DeviJ…

Teacher's day | ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ | Dvaita guru parampara

Image
Teacher's day | ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ | Dvaita guru parampara

ಇಂದು, ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋಣ.

Today is Teacher's day. Let us altogether remember all of them.

ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕಿ ಅವರುಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋಣ. ಇವರು ನಮಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಭೌತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡಿಸೀರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಆವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಹೇಗಿದ್ದರು ಸಹ, ನಾವು ಅವರೆಲ್ಲರ ಚಿರರುಣಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ಕಲಿಸಿದ ಪ್ರೊತಿವೊಂದು ಪಾಠ, ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಒಂದೊಂದು ಮಾತು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಹೊರತು, ಬೇರೇನು ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

Let us all, thank all our school and college teachers. These teachers would have taught us how to lead our material life in this world. Let us all remember each and every teacher. Because of these teachers, we would have gained positive things in our life or we might have been in problem. Whatever maybe, but we should be thankful to all of th…

Garuda Panchami - About Garuda Raja

Image
Garuda Panchami - About Garuda Raja
Most of us have heard of Sri Nagara Panchami. But now, let us know about Sri Garuda Panchami.


Sri Garuda Raja is regarded as the highest among all the birds. He is the one of the greatest devotee of Sri Hari and is equal to Sri Shesha Nagaraja and Sri Rudra Deva in yogita. Sri Garuda Panchami is celebrated mostly on the same day of the Sri Nagara Panchami or sometimes it may vary as this is the day when Sri Garuda Raja took birth.


This is that bird on which Srimann Narayana travels all over the infinite universes. Sri Garuda Raja is so sacred that even someone who takes the name of this bird can attain mukti / moksha as this Sri Garuda Raja always stays in Sri Vaikunta Loka to show his bhakti towards svayam Sri Maha Vishnu (We should remember that as Sri Hari travels on the Sri Garuda Raja, it doesn't mean that Sri Maha Vishnu is dependent on Sri Garuda Raja, no, never. Srimann Narayana wants to show his krupa kataaksha towards all his devotees acc…

Nagara Panchami

Image
Nagara Panchami 
Many of us are celebrating Nagara Panchami today.

Now let us understand briefly about this festival.

Mainly there are three types of sri sarpa devatagan according to our shastra. They are as given below:

1. Sri Sesha Deva or Sri Aadi Deva or Sri Ananta Shesha Deva.

This is that serpent on which Sri Hari sleeps. For this reason Srimann Narayana is known as Sri Shesha Shayi (Shesha means serpent Sri Shesha and Shayi means sleeping). The parents of this greatest serpent (best serpent among all the snakes) are Sri Kashyapa Maharushi and Srimati Kadru Devi. This serpent is regarded as the most powerful among all the serpents.
2. Sri Subramanya / Sri Kartikeya / Sri Skanda / Sri Shanmugha

He is the son of Sri Rudra Deva and Srimati Parvati Devi. He is regarded as the army chief or chief soldier among the Demigods. He is the protector of all the Demigods. He is said to be the second most powerful among all the serpents.3. Sri Vasuki Deva

This is the serpent who is around th…

What is real humanity

Image
What is humanity? 

Few days before, I had asked to few people about this. 


Human means 'manushya' and 'nity' or 'neeti' means someone who not only belongs to the 'sanAtana dharma' but also follows it. Few other meanings of 'neeti' are job, work, policy, dharma, equity, correct path, principles etc. Thus people who follow the correct 'neeti' / 'ನೀತಿ' / 'dharma' are called humans with 'humanity'. This humanity can't be shown to 'adharmis', that is who doesn't follow the correct 'dharma'. For example in earlier days so called humans like 'duryodhana', 'dushAsana', 'shakuni', etc never followed any 'dharma' that's the reason they were killed in such a way by 'pandavagan'. The main difference between these 'kauravagan' and 'pAnDavagan' is only one thing. That is 'dharma' or 'neeti'. 
Even today, we can see many many 'ad…

Real meaning of Akshaya Tritiya

Image
Significance of Akshaya Tritiya
Akshaya Tritiya falls on the greatest and only correct calendar on the earth called "Panchanga" on the "Vaishaka maasa", "Shukla Paksha", "Tritiya Divasa / Tithi". 
First let us under the meaning of the words "Akshaya" and "Tritiya". Akshaya = Something which is long lasting. Something which is of high importance. Some people explain it as immortal. But nothing is immortal in the unlimited universe other than Bhagavan Sri Hari himself. Tritiya = Third day of the Vaishaka maasa, Shukla paksha. Anything which is done or started on this day will last long and really long. But if somebody does the same on greed purpose, than it is of no use. Just like people buy gold jewellery on this day. Yes off-course it is very good to buy gold, but again everything depends on our earlier karma. The gains and loses is decided by Sri Lakshmipati as per our Karma (our earlier works - this life and previous lives).

T…

Yugadi (Ugadi) and April Fools day

Image
YUGADI AND APRIL FOOLS DAY RELATIONSHIP
Earlier English calendar was known as Julius calendar which had only 10 months (March - 1st month, April - 2nd month, May - 3rd month, June - 4th month, July - 5th month, August - 6th month, September - 7th month, October - 8th month, November - 9th month and December - 10th month) in it. But later another two months (January and February) were added to make it a full year as Christians' Easter was not coming exactly in a particular time. Earlier Easter was coming in January or March or so on. To adjust this Europeans first tried to understand Hindu Panchanga (calendar) and they adjusted as per Hindu Panchanga. Thus a total of twelve months came into existence. This new English calendar is known as Gregorian calendar which started since around 500 years. In Julius (old calendar) calendar since it had only ten months, even last four months like September (7th month), October (8th month), November (9th month) and December (10th month) are pure …

What is Saptaha or Srimad Bhagavata Saptaha

Image
WHAT IS SAPTAHA OR SRIMAD BHAGAVATA SAPTAHA


Just like marriage celebrations, we need to celebrate the "Saptaha" and for this correct muhurtam has to be taken after discussing with correct "Vaishnava Brahmana"
Most auspicious months for Srimad Bhagavatam pravachnam are as below:
1. Nabhasya (Bhadrapada) 2. Ashwina (Ashwija) 3. Urrja (Kartika) 4. Margashirsha (Margashira) 5. Suchihi (Ashada) 6. Nabhaha (Shravana)
That is Ashada to Margashirsha
In other months can also be done, but above are very auspicious months compared to other months.
Among the above six auspicious months, "Bhadrapada" is the most important and very auspicious month for the Srimad Bhagavata shravana.


First and foremost, that is in the initial stage, the organizer should make propaganda about the Srimad Bhagavata shravan (pravachana) and give invitation to all real Vaishnavagan for "Saptaha". Anybody can come starting from Brahmahagan, Kshtriyagan, Vysyagan, Shudragan and even the Chandala…